Saopštenja

Saopštenja /March 18, 2021

Ponovni interni oglas za prijem namještenika u radni odnos

Na osnovu člana 21. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj 49/05), Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom, objavljuje

I N T E R N I    O G L A S

za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

 1. Naziv radnog mjesta: Viši referent za vođenje evidencija o oduzetoj imovini
 2. Opis poslova radnog mjesta:
 • vodi evidencije o oduzetoj imovini i licima od kojih je imovina oduzeta,
 • vodi evidencije o procjenama oduzete imovine, osiguranju, troškovima čuvanja i održavanja oduzete imovine, poklonima, uništenju, davanju na korištenje, najam i zakup,
 • vodi evidencije u skladu sa važećim propisima,
 • prima i evidentira dolaznu poštu Sektora,
 • prati zaduženja predmeta po službenicima,
 • vodi evidenciju radnog vremena i radnih sati službenika Sektora,
 • osigurava umnožavanje materijala Sektora,
 • obavlja i druge poslove koje odredi neposredi rukovodilac.

 

3. Pored općih uslova iz člana 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj 49/05), kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove:

SSS, gimnazija, ekonomska ili druga srednja škola, položen stručni ispit za  namještenike, najmanje deset mjeseci radnog staža i poznavanje rada na računaru.

4. Spisak potrebnih dokumenata za prijavu:

 1. Svojeročuno potpisana pisana prijava na Interni oglas sa kratkom biografijom, kontakt podacima (adresom stanovanja i brojem telefona) i sa tačno navedenom dokumentacijom koju kandidat prilaže na Interni oglas,
 2. Uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od šest mjeseci),
 3. Izvod iz matične knjige rođenih,
 4. Svjedočanstvo ili diploma o završenoj školi,
 5. Dokaz o radnom stažu u struci,
 6. Dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika u organima državne službe,
 7. Dokaz o poznavanju rada na računaru,
 8. Izjava da osoba nije obuhvaćena odredbom člana IX stav (1) Ustava Bosne i Hercegovine,
 9. Izjava da osoba u posljednje dvije godine od dana objavljivanja Internog oglasa nije otpuštena iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno u Bosni i Hercegovini,
 10.  Potvrda da je kandidat u radnom odnosu u organu državne službe.

 

Dokumentacija uz prijavu dostavlja se u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije stupanja na rad.

5. Rok trajanja Internog oglasa i adresa za podnošenje prijava:

Interni oglas ostaje otvoren 10 (deset) dana od dana objavljivanja.

Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u zatvorenoj koverti putem pisarnice Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom ili putem pošte preporučenom pošiljkom, sa naznakom:

FEDERALNA AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM

Ul. Put života broj 2, 71 000 Sarajevo

Sa naznakom: “za Interni oglas - ne otvarati”

NAPOMENA: Pravo prijavljivanja na ovaj interni oglas imaju samo namještenici koji su već uposleni u organima državne službe.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.