Prodaja

Prodaja /May 12, 2017

JAVNO NADMETANJE za prodaju građevinskog materijala

Broj: 01-14-269-1/2017

Datum: 9.5.2017. godine

Na osnovu člana 32. stav 1. i 2. Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, br. 71/14), člana 12. stav 1., 2., 3. i 4. Pravilnika o postupku prodaje, najma, čuvanja i održavanja oduzete imovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 5/16), Uputstva o načinu  provođenja postupka javnog nadmetanja prodaje trajno oduzete imovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 57/16) i Odluke o prodaji trajno oduzete imovine br. 01-14-269/2017  od 8.5.2017. godine, direktor Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom objavljuje

JAVNO NADMETANJE

za prodaju građevinskog materijala

 

  1. Podaci o građevinskom materijalu

 

Naziv materijala

Količina

Opis stanja

Početna prodajna cijena

Opeka cigla

dimenzije 25 X 19 cm

8.800 kom

80 % u dobrom stanju,

20 % oštećeno

 

5.960,00 KM

Betonski blokovi dimenzije 40 X 14 cm

2.800 kom

90 % u dobrom stanju,

10 % oštećeno

 

II. Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja, putem zatvorenih ponuda, imaju sva pravna i fizička lica, koja na račun Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom, izvrše uplatu depozita u iznosu od 10% početne prodajne cijene, sa naznakom „Uplata za učešće na javnom nadmetanju za prodaju građevinskog materijala”.  Uplate se mogu izvšiti do 22.5.2017.godine do 12.00 sati na transakcijski račun Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom broj 1027080000001997.

U postupku javnog nadmetanja nemaju pravo učestvovati lica koja su zaposlena u Agenciji, kao ni članovi njihove uže porodice.

III.  Građevinski materijal može se pogledati dana 18.5.2017 godine  u vremenskom periodu 11.00 – 14.00 sati na sljedećoj adresi: Tvornica transportnih uređaja d.d., adresa 18. Hrvatske brigade br. 25, 75 000 Tuzla.

Prodaja se vrši po načelu „viđeno – kupljeno“, bez naknadnih prigovora i reklamacija koje se odnose na stanje građevinskog materijala koje je predmet prodaje.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom, Put života 2, 71 000 Sarajevo sa naznakom “Ponuda za kupovinu građevinskog materijala – ne otvaraj”.

 

Prijava mora sadržavati sljedeće elemente:

  • za fizička lica: ime i prezime, ovjerenu fotokopiju lične karte, adresu stanovanja i broj telefona, naziv imovine na koju se odnosi prijava i dokaz o uplaćenom novčanom depozitu.
  • za pravna lica: naziv, sjedište, ID I PDV broj, broj telefona, potpis ovlaštenog lica i pečat, naziv imovine na koju se odnosi prijava, dokaz o uplaćenom novčanom depozitu.

 

Zakonski zastupnici odnosno punomoćnici fizičkih i/ili pravnih lica koji će prisustvovati otvaranju ponuda moraju imati punomoć te ovjerenu fotokopiju važećeg identifikacionog dokumenta.

Ponude je potrebno dostaviti na pisarnicu Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom ili putem pošte najkasnije do 25.5.2017. godine do 12.00 sati.

Otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresovanih fizičkih ili pravnih lica koja dostave ponudu, obavit će se dana 25.5.2017. godine u 13.00 sati, u prostorijama Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom, Put života 2, 71 000 Sarajevo.

Kriterij za vrednovanje ponuda je najviša ponuđena cijena, a u slučaju da su ponude istovjetne, proglasit će se najpovoljnijom ponuda ponuđača koji je svoju ponudu dostavio prije, te na taj način stekao pravo preče kupnje.

Ponude niže od početne prodajne cijene, kao i ponude uz koje nije priložen dokaz o uplaćenom depozitu, neće biti razmatrane.

Ponuđači koji prisustvuju otvaranju ponuda, trebaju potpisati zapisnik i imaju pravo na prigovor na postupak prodaje, te mogu staviti svoje prigovore odmah na zapisnik, ili isti uputiti, kao i odsutni ponuđači, u roku od 3 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima prodaje. O stavljenim prigovorima odlučuje Komisija. Prigovor odlaže zaključenje ugovora o prodaji.

IV. Ukoliko odabrani najpovoljniji ponuđač odustane od ponude ili iz bilo kojeg razloga ne pristupi zaključenju ugovora o kupoprodaji, gubi pravo na povrat depozita, a najpovoljnijom ponudom smatrat će se sljedeća ponuda sa najvećom ponuđenom cijenom za predmet prodaje.

Ponuđačima čija ponuda ne bude prihvaćena, uplaćeni iznos depozita će biti vraćen, najkasnije u roku od 8 dana od dana zaključenja postupka javnog nadmetanja.

Ponuđač čija ponuda bude prihvaćena, dužan je pristupiti zaključenju ugovora u roku od 5 dana od dana proglašenja pobjednikom javnog nadmetanja.

Kupac je dužan za kupljeni građevinski materijal uplatiti puni iznos u roku od 15 dana od dana potpisivanja ugovora.  Sve poreze i troškove oko prijenosa vlasništva snosi kupac, kao i obavezu transporta građevinskog materijala.

Po okončanju postupka javnog nadmetanja svi učesnici će biti obavješteni o rezultatima javne ponude.

Dodatne informacije na telefon: 033/407-350.

D I  R E K T O R

                        mr.sc. Kenan Kapo