Prodaja

Prodaja /August 09, 2019

DRUGO JAVNO NADMETANJE ZA PRODAJU MOTORNOG VOZILA (KAMION) „Mercedes Benz – Atego 1223“

KOMISIJA ZA PROVOĐENJE POSTUPKA JAVNOG

NADMETANJA PRODAJE TRAJNO ODUZETE IMOVINE

Broj:  03-11-196-14-9/19         

Sarajevo, 06.08.2019. godine

Na osnovu člana 32. Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 71/14), člana 12. Pravilnika o postupku prodaje, najma, čuvanja i održavanja oduzete imovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 5/16), Uputstva o načinu  provođenja postupka javnog nadmetanja prodaje trajno oduzete imovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 57/16), Rješenja direktora Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom o imenovanju Komisije za provođenje postupka javnog nadmetanja prodaje trajno oduzete imovine broj 01-34-1-217/2019 od 17.07.2019. godine i Odluke o prodaji trajno oduzete imovine broj 03-11-196-14/19 od 22.07.2019. godine, Komisija za provođenje postupka javnog nadmetanja prodaje trajno oduzete imovine  o b j a v l j u j e:

DRUGO JAVNO NADMETANJE ZA PRODAJU

MOTORNOG VOZILA (KAMION) „Mercedes Benz – Atego 1223“

 1. PREDMET PRODAJE

Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom putem javnog nadmetanja, prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda, prodaje trajno oduzetu imovinu/motorno vozilo sljedećih karakteristika:

NAZIV

OPIS STANJA

KOLIČINA

POČETNA PRODAJNA CIJENA

 • Vrsta vozila: Teretno – N2
 • Marka: Mercedes Benz
 • Model: Atego 1223 - Kamion
 • godina proizvodnje: 2003.
 • Tip: 970.25
 • Vrsta goriva: dizel
 • Zapremina motora (ccm): 6374
 • Jačina motora (kw/ks): 170 kw
 • Broj vrata: 2
 • Boja vozila: plava
 • Broj sjedišta: 2
 • Stanje kilometraže: 389002
 • Max. dopuštena masa: 11990
 • Dopuštena nosivost: 6100
 • Masa vozila:5890

uredno

1

14.500,00 KM

____________________________________________________________________________________

2. PRAVO UČEŠĆA 

2.1 Stvari koje su predmet javnog nadmetanja prodaju se ponuđaču koji dostavi najvišu cijenu.

2.2 Na javnom nadmetanju imovina se ne može prodati za cijenu nižu od početne prodajne cijene.

2.3 Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja, putem zatvorenih pisanih ponuda, imaju sva pravna i poslovno sposobna fizička lica, koja izvrše uplatu jamstva u vidu novčanog depozita u visini od 10% procijenjene vrijednosti (1.450,00 KM) na račun Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom broj: 1027080000020815 otvoren kod Union banke d.d. (Svrha uplate: uplata jamstva za postupak javnog nadmetanja).

2.4 Ponuđačima kojima se ne proda stvar, uplaćeni iznos jamstva se vraća, dok se kupcu isti uračunava u iznos kupoprodajne cijene.

2.5 Uplaćeni iznos jamstva ne vraća se učesniku u javnom nadmetanju koji je dostavio najvišu ponudu, a koji odustane od zaključenja ugovora, odnosno ne uplati kupoprodajnu cijenu.

2.6 Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja nemaju uposlenici Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom, kao ni članovi njihove uže porodice.

3. PREGLED STVARI I DOSTAVLJANJE PONUDA  

3.1 Motorno vozilo Mercedes Benz - Atego 1223 može se pogledati dana  15. 22. i 29. 08.2019. godine u vremenskom periodu od 11:00 – 14:00 sati na lokaciji ul. Arnautovići bb, Visoko, uz obaveznu prethodnu najavu dan ranije u periodu od 8:30 do 16:00 h na broj telefona 033/407-345.

3.2 Prodaja se vrši po načelu „viđeno – kupljeno“, bez naknadnih prigovora i reklamacija koje se odnose na stanje stvari koje su predmet prodaje.

3.3 Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom, Put života 2, 71 000 Sarajevo sa naznakom “Ponuda za kupovinu teretnog motornog vozila – ne otvaraj”.

Ponude se dostavljaju direktno na pisarnicu Agencije ili preporučeno putem pošte od dana objave Javnog oglasa u dva dnevna lista, „Službenim novinama Federacije BiH“ i web stranici Agencije http://fazuoi.gov.ba/

Krajnji rok za dostavljanje/zaprimanje ponuda je 03.09.2019. do 12:00 h. Ponude zaprimljene poslije navedenog roka neće biti validne i iste se neće razmatrati.

3.4 Prijava uz ponudu mora sadržavati sljedeće elemente:

za fizička lica: ime i prezime, ovjerenu fotokopiju lične karte, adresu stanovanja i broj telefona, naziv imovine na koju se odnosi prijava, dokaz o uplati jamstva;

za pravna lica: naziv, sjedište, ID I PDV broj, broj telefona, potpis ovlaštenog lica i pečat, naziv imovine na koju se odnosi prijava, dokaz o uplati jamstva;

3.5 Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

3.6 Zakonski zastupnici odnosno punomoćnici fizičkih i/ili pravnih lica koji će prisustvovati otvaranju ponuda moraju imati punomoć, te ovjerenu fotokopiju važećeg identifikacionog dokumenta.

4. OTVARANJE PONUDA

4.1 Otvaranje ponuda obavit će se dana 03.09.2019. godine (utorak) u 12:00 sati u prostorijama Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom, Put života 2, 71 000 Sarajevo.

4.2 Ponuđači mogu prisustvovati otvaranju ponuda.

4.3 Kriterij za vrednovanje ponuda je najviša ponuđena cijena, a u slučaju da su dvije ili više najveće ponuđene cijene istovjetne, Komisija će provesti dopunsko usmeno nadmetanje sa prisutnim davateljima istovjetnih ponuda.

4.4 Ponuđači koji ne prisustvuju otvaranju ponuda, odriču se prava na izjavljivanje prigovora na postupak javnog nadmetanja, i gube pravo na dopunsko nadmetanje u slučaju istovjetnosti ponuda, te se u tom slučaju prihvata ponuda ponuđača koji je pristupio otvaranju pisanih ponuda.

4.5 U slučaju dostavljanja dvije ili više istovjetnih ponuda, a ukoliko ni jedan ponuđač ne prisustvuje otvaranju ponuda, prihvata se ponuda ponuđača koja je prva zaprimljena od strane Agencije.

4.6 Ponuđači koji prisustvuju otvaranju ponuda, a prije zaključenja javnog nadmetanja imaju pravo odmah na zapisnik uložiti prigovor na sprovedeni postupak. Ako Komisija ustanovi da su nedostaci i propusti na koje prigovor ukazuje takve prirode da mogu biti odmah otklonjeni, pristupa se otklanjanju nedostataka i donosi odluka da se javno nadmetanje nastavi.

Ako se zbog prirode prigovora ne može odmah raspraviti i odlučiti o prigovoru, komisija prekida postupak i o prigovoru odlučuje najkasnije u roku od 8 dana od dana izjavljenog prigovora.

5. OBAVEZE KUPCA

5.1 Sa učesnikom u postupku javnog nadmetanja čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija zaključit će se odgovarajući kupoprodajni ugovor.

5.2 Troškove prenosa vlasništva, transporta, kao i sve ostale troškove u skladu sa zakonskim propisima snosi kupac.

5.3 Kupac je dužan kupljene stvari preuzeti u viđenom stanju, i to u roku od 2 (dva) dana od dana uplate kupoprodajne cijene.

5.4 Ukoliko kupac odustane od kupovine nakon što je njegova ponuda prihvaćena, ili ukoliko nakon zaključenja kupoprodajnog ugovora kupac odustane od njegove realizacije, Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom zadržava pravo prodati stvar drugom ponuđaču sa najvišom ponuđenom cijenom.

6. DODATNE INFORMACIJE

6.1 Da bi postupak javnog nadmetanja bio uspješan mora biti dostavljena najmanje jedna validna ponuda.

6.2 Dodatne informacije u vezi postupka mogu se dobiti svakim radnom danom na broj telefona 033/407-345 u periodu od 08:30 do 16 h.

6.3Tekst javnog nadmetanja se može preuzeti sa web stranice Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom www.fazuoi.gov.ba kao i u prostorijama Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom, ulica Put života broj 2, Sarajevo, kancelarija broj 24, II sprat.

Tekst javnog nadmetanja

                                        Komisija za provođenje postupka javnog nadmetanja

                                                            prodaje trajno oduzete imovine

                                                                         Predsjednik

                                                                        Benaris Čosić